Bestyrelsen

Grundejerforeningens bestyrelsen


Bestyrelsen består af fem medlemmer, der vælges af generalforsamlingen blandt foreningens medlemmer. Valget gælder for to år. Der skal være mindst et medlem i bestyrelsen fra hvert af de tre vænger. Hvis det ikke er muligt at skabe repræsentation fra et vænge, fordi der ikke er en kandidat, der er villig til valg, kan en ledig bestyrelsespost besættes af en kandidat fra et af de øvrige vænger. Formand og kasserer vælges af generalforsamlingen.


Bestyrelsesmedlemmerne afgår skiftevis efter tur, således at formand og to bestyrelsesmedlemmer afgår i lige år, medens kassereren og et bestyrelsesmedlem afgår i ulige år.


På generalforsamlingen vælges endvidere to suppleanter til bestyrelsen. Valget af suppleanter gælder for et år.


I tilfælde af, at der på en generalforsamling ikke er medlemmer der kandiderer til ledige bestyrelsespladser, foretages lodtrækning blandt samtlige foreningens medlemmer. Det/de medlemmer, der således vælges ved lodtrækning, har pligt til at påtage sig hvervet.


Afgående bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan genvælges.


Bestyrelsen konstituerer sig selv, dog vælges som nævnt formand og kasserer direkte af generalforsamlingen.


Bestyrelsens arbejde

Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil i enhver henseende såvel over for offentlige myndigheder som over for private.


Foreningen råder over foreningens midler i overensstemmelse med vedtægterne og de på generalforsamlingen trufne lovlige beslutninger, jf. herved fællesdeklarationen.


Bestyrelsen er forpligtet til med passende mellemrum at orientere medlemmerne om foreningens virke.


Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet. Dog kan der dersom det skønnes rimeligt tillægges et eller flere medlemmer et mindre honorar efter generalforsamlingens nærmere beslutning. Udgifter i forbindelse med bestyrelsens arbejde for foreningen dækkes af foreningens kasse.


Bestyrelsen kan i fornødent omfang engagere lønnet medhjælp i sager, hvor det skønnes nødvendigt bl.a. til vedligeholdelse og renholdelse af stier, fællesarealer m.v.


Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsudvalg bestående af ikke-bestyrelsesmedlemmer med henblik på bestyrelsens ansvar at løse praktiske konkrete opgaver. Udgifterne til sådanne opgavers løsning kan kun afholdes med bestyrelsens godkendelse.


Bestyrelsen er for så vidt angår fællesarealer, herunder veje og stier forpligtet til at tegne sædvanlig ansvarsforsikring.


Bestyrelsen skal sørge for behørig kautionsforsikring for foreningens likvide formue. Omkostningerne betales af foreningen.


Kontaktinformationer


Grundejerforeningens mailadresse er:

mail@ullerodpark.dk


Formand

Mikkel Olander Lund

Vagtelvænget 202

Telefon: 29 80 03 53


Næstformand

Ebbe Andersen

Sneppevænget 211

Telefon: 20 46 70 04


Kasserer

Marianne Winning

Rypevænget 108

Telefon: 40 83 70 32


Bestyrelsesmedlem

Kia Bekker Brandal

Sneooevænget 202


Bestyrelsesmedlem

Martin Boye Olsen

Rypevænget 110


Suppleanter

Søren Lynge Mogensen

Rypevænget 107


Frederik Jensen Agerkilde

Rypevænget 104Revisorer

Palle Pedersen, Rypevænget 109

Marianne Lindholdt, Vagtelvænget 109


Revisorsuppleanter

Elna Lenander, Sneppevænegt 102

Mogens Hansen, Rypevænget 105


Webmaster

Mikkel Olander Lund

Vagtelvænget 202

Telefon: 29 80 03 53